പുതിയ പുസ്തകം

കവിയുടെ ദൈവം ”എന്റെ പുതിയ കവിതാ പഠനം,..

2010, മാർച്ച് 14, ഞായറാഴ്‌ച

നടത്തം


നിനക്കായ്‌
ഇപ്പോഴി വെയില്‍
കാറ്റിലെ ജമന്തി പൂമണം

പഴയ പാട്ടിന്റെ
പ്രിയമുള്ള ശീലുകള്‍
പനിക്കിടക്കയില്‍
കുറിച്ച വാക്കുകള്‍

പലപ്പോഴും
ഉള്ളില്‍ പതുങ്ങി
ഇപ്പോഴും
പറച്ചിലൊളമെത്തിടാത്ത
വാക്കുകള്‍

പകലറുതികള്‍
കരുതിവയ്ക്കുന്ന
പരിഭവത്തിര

ജലസമാധിയി
മരിച്ചുയിര്‍ക്കുമെന്‍
ഹൃദയ സൂര്യന്റെ
ചിറകടി സ്വനം

മിഴിക്കുമെലെയാനോഴുക്ക്
കാലടി വഴുക്കുവോളംവും
 നടക്കുകിങ്ങനെ

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: