പുതിയ പുസ്തകം

കവിയുടെ ദൈവം ”എന്റെ പുതിയ കവിതാ പഠനം,..

2010, ജൂൺ 10, വ്യാഴാഴ്‌ച

വിളമ്പല്‍

ഇന്നലത്തെ രാത്രി
ഇന്നത്തെ രാത്രിയോട്‌
പറയാന്‍
ബാക്കിവച്ചതാകണം
ഉച്ചമയക്കം
പലര്‍ക്കായി
വീതിച്ചുനല്കുന്നത്