പുതിയ പുസ്തകം

കവിയുടെ ദൈവം ”എന്റെ പുതിയ കവിതാ പഠനം,..

2015, ജൂൺ 26, വെള്ളിയാഴ്‌ച

സുഹൃത്ത്

സുഹൃത്ത്

ഗണപതിക്കു മൂഷികൻ‌ സുബ്രമണ്യനു മയിൽ
തുഞ്ചന് ശാരിക
ബുദ്ധന് കുഞ്ഞാട്
അസ്സിസിക്ക് ചെന്നായ്
ദുര്യോധനനു നായ


എനിക്കോ
ഏതു വേഷത്തിലേക്കും
എത്ര എളുപ്പം മാറാനാകുന്ന
ഞാനാം സുഹൃത്ത്...