പുതിയ പുസ്തകം

കവിയുടെ ദൈവം ”എന്റെ പുതിയ കവിതാ പഠനം,..

2010, സെപ്റ്റംബർ 28, ചൊവ്വാഴ്ച

ആര്‍ക്കിമിടീസിന്റെ അച്ഛന്‍


ആര്‍ക്കിമിടീസിനെ 
ആര്‍ക്കറിയാം?
അയാളുടെ 
അച്ഛനും
മുത്തച്ചനും
മുങ്ങിക്കുളിച്ചിരുന്നു..
കുളിത്തോട്ടി നിറഞ്ഞിട്ടും 
കുളിരെല്ലാം മറന്നിട്ടും
അവരാരും ഇറങ്ങി ഓടിയില്ല
ഇല്ലാത്ത മുയല്‍ കൊമ്പില്‍
അമ്പിളി മാമനെ കൊരുത്ത്
'യൂരെക്ക' എന്നലറിവിളിച്ചു
വെറുതെ!