പുതിയ പുസ്തകം

കവിയുടെ ദൈവം ”എന്റെ പുതിയ കവിതാ പഠനം,..

2014, മേയ് 31, ശനിയാഴ്‌ചIntroduction To PoetryI ask them to take a poem
and hold it up to the light
like a color slide

or press an ear against its hive.

I say drop a mouse into a poem
and watch him probe his way out,

or walk inside the poem's room
and feel the walls for a light switch.

I want them to water ski
across the surface of a poem
waving at the author's name on the shore.

But all they want to do
is tie the poem to a chair with rope
and torture a confession out of it.

They begin beating it with a hose
to find out what it really means.

Billy Collins

മരത്തിനറിയാം

മരത്തിനറിയാം
ഇലകള്‍ക്കൊണ്ട് മറച്ചു
സ്വയമൊന്നു
ചെറുതാക്കാന്‍

ഇലകളെല്ലാം
പൊഴിച്ച്
അല്‍പ്പമൊന്നു
വലുതാക്കാന്‍

ചിലപ്പോഴൊന്നു 
തളിര്‍ത്തു
പുതുജന്മത്തെ 
ഓര്‍മ്മിക്കാന്‍

പൂക്കള്‍ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു
ഒറ്റ നോട്ടത്തിന്റെ പുഞ്ചിരിയാകാന്‍

നിലമറക്കാതെ തന്നെ
പല ജന്മങ്ങള്‍ക്ക് തണലാകാന്‍
മഴയത്തും വെയിലത്തും
കുടയാകാന്‍,കൂട്ടാകാന്‍
മരത്തിനറിയാം
മനുഷ്യനറിയില്ലലോ,.

2014, ജനുവരി 21, ചൊവ്വാഴ്ച

എന്ടെ  ഒരു കവിതയുടെ  വിവര്‍ത്തനം

ഫോട്ടോ


ഫോയോയില്‍
എന്നെ  നഷ്ടപ്പെടുന്നു
ഒന്നിലെനിക്കെന്റെ
ചിരിയില്ല
മറ്റൊന്നിലെനിക്കെന്റെ