പുതിയ പുസ്തകം

കവിയുടെ ദൈവം ”എന്റെ പുതിയ കവിതാ പഠനം,..

2010, മാർച്ച് 13, ശനിയാഴ്‌ച

അമ്മ


 ഒറ്റക്കിരുന്നു                  
ചിനുങ്ങുന്ന
 കാറ്റിനെ
ഒക്കത്തിരുത്തി
ചിരിക്കുന്ന
പൂമരം.
അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: