പുതിയ പുസ്തകം

കവിയുടെ ദൈവം ”എന്റെ പുതിയ കവിതാ പഠനം,..

2010, ഓഗസ്റ്റ് 16, തിങ്കളാഴ്‌ച

വീട്

ഞാനുറങ്ങുന്നിടം
നീയുറങ്ങുന്നിടം
നമുക്കന്യോന്യമൊന്നും
പറയുവാനില്ലെന്ന

സങ്കടം മാത്രം
ഉണര്ന്നിരിക്കുന്നിടം