പുതിയ പുസ്തകം

കവിയുടെ ദൈവം ”എന്റെ പുതിയ കവിതാ പഠനം,..

2014, ജനുവരി 21, ചൊവ്വാഴ്ച

എന്ടെ  ഒരു കവിതയുടെ  വിവര്‍ത്തനം

ഫോട്ടോ


ഫോയോയില്‍
എന്നെ  നഷ്ടപ്പെടുന്നു
ഒന്നിലെനിക്കെന്റെ
ചിരിയില്ല
മറ്റൊന്നിലെനിക്കെന്റെ